نوشتن Introduction

نوشتن Introduction به این صورت بسیار منطقی است، درست همان طور که در مکالماتمان صحبت می کنیم:مثال 1، لطفا Introduction تاپیک زیر را بنویسید:

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Children today play very violent games. This must be the reason for the increase in violence and crime in most major cities of the world.

What are your opinions on this?

Give reason for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.
 

 

مرحله ی 1: پس از پیدا کردن حوزه ی مقاله، چندین جمله بنویسید و جایگاه، اهمیت یا نقش حوزه ی مربوطه را در جامعه  عنوان کنید.
 


مرحله ی 2: باید خیلی ملایم به قسمت Limiting statement بروید. در واقع باید از عبارت یا جمله ای تحت عنوان Switcher استفاده کنید.
 


مرحله ی 3: از نظرات مردم استفاده کنید تا حوزه ی بحث را محدود کنید.
 


مرحله ی 4: اگر با این نظر مخالف هستید، بگویید however و اگر موافق هستید بگویید similarly.

 


مرحله ی 5: لیست تلگرافی دلایلتان را در قسمت تز عنوان کنید.
 

 

اما اگر با موضوع موافق هستید:

 

 

 

Introduction completed

/ 0 نظر / 16 بازدید